ค่าลดหย่อนทางภาษีที่ควรรู้สำหรับคนมีครอบครัว

ในทางกฎหมายได้กำหนดให้คู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องนั้นมีฐานะเสมือนเป็นคนเดียวกัน สามารถทำเรื่องด้านการเงิน ด้านเอกสารแทนกันได้เป็นส่วนใหญ่ ทรัพย์สินที่หามาได้หลังสมรสก็ต้องจัดให้มีเจ้าของทั้งสองคน ดังนั้นประมวลรัษฎากรจึงกำหมดให้คู่สามีภรรยาสามารถจ่ายภาษีร่วมกันได้ จะโอนรายได้ทั้งหมดไปไว้ให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ แล้วทำเรื่องจายภาษีตามรายได้สุทธิ์ในปีภาษีนั้น ๆ ปกติแล้วบุคคลธรรมดาจะมีค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท แต่ในกรณีที่สามีภรรยาจ่ายภาษีร่วมกัน จะกลายเป็นว่ามีคนหนึ่งที่ไม่มีรายได้เลย จึงไม่ต้องเสียภาษี แต่ภาษีทั้งหมดก็ตกไปอยู่กับอีกคนแทน ถ้าใช้ได้แค่ค่าลดหย่อนส่วนตัว 1 คน ก็จะไม่ยุติธรรม ดังนั้นจึงกำหนดให้มีค่าลดหย่อนคู่สมรสจำนวน […]

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ในประเทศไทยมีระบบเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบขึ้นบันได คนที่มีรายได้มากจะต้องจ่ายมาก ส่วนคนที่มีรายได้น้อยก็จะจ่ายน้อยหรือได้รับการยกเว้นภาษีถ้ามีรายได้น้อยเกินไป ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ประมวลรัษฎากร มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีดังนี้ – เงินได้สุทธิ์ 0 – 150,000 ได้รับการยกเว้น – เงินได้สุทธิ์ 150,001 – 300,000 เสียภาษี […]

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภาษีที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือกิจกรรมการค้าใด ๆ ก็ตามที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกำหมายแล้วจะต้องจ่ายภาษีชนิดนี้ให้รัฐ ภาษีชนิดนี้มีข้อคืออัตราภาษีต่ำกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นขั้นบันได ในกรณีที่มีรายได้สูงกว่า 3 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะจ่ายเพียง 20% เท่านั้น แต่สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีอัตราการจ่ายแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 35% และในกรณีที่มีกำไรไม่เกิน 3 แสนบาท ยังได้รับการยอกเว้นภาษีอีกด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล […]

ค่าลดหย่อน

ในแต่ละปีภาษี บุคคลที่มีเงินได้ล้วนมีรายจ่ายมากมาย นอกจากต้นทุนในการทำธุรกิจ ยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าแรง ค่าครองชีพ ค่าเลี้ยงดูบุตรหลาน บุพการี ภรรยา จะเห็นว่านี้เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาล ดังนั้นประมวลรัษฎากรจึงได้กำหนดกฎเกณฑ์ให้นำค่าลดหย่อนไปใช้เป็นตัวช่วยในการลดภาระการจ่ายภาษีให้น้อยลง ค่าลดหย่อนมีหลายรูปแบบ แต่ที่ที่พบได้บ่อยสำหรับบุคคลทั่วไปจะประกอบด้วยค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนบุตร ค่าลดหย่อนผู้พิการ ทุพพลภาพ ค่าลดหย่อนบิดามารดา ค่าลดหย่อนในแต่ละส่วนจะมีอัตราที่แตกต่างกัน และนอกจากนี้จะมีค่าลดหย่อนพิเศษที่จะได้จากการร่วมลงทุนในธุรกิจที่รัฐบาลเป็นคนกำกับดูแลเช่น กองทุนรวม […]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 8

เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 8 หรือ เงินได้ประเภทที่ 8 เป็นเงินที่ไม่สามารถจัดให้เข้าพวก อยู่นอกเหนือจากกรณีของ เงินได้ประเภทที่ 1 ถึง 7 และเงินเหล่านั้นไม่ได้มาจาก ค่าจ้าง ธุรกิจ สินค้าในหมวดที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งเงินได้ประเภทนี้พบได้บ่อยสำหรับบุคคลธรรมดาที่ค้าขายทั่วไป ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น ร้านขายของชำ […]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 6

เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 6 หรือ เงินได้ประเภทที่ 6 เป็นเงินที่ได้จากการทำงานที่ไม่คงที่ในแต่ละปีภาษี เงินได้ประเภทนี้ที่พบได้บ่อคือ เงินจากการประกอบอาชีพอิสระซึ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับงานนั้น ๆ ในแต่ละเคส หรือการตกลงกับผู้รับเหมา ผู้จ้าง การประกอบอาชีพอิสระ ไม่ใช่อาชีพที่รับจ้างทำงานทั่วไป แต่หมายถึงการทำงานใด ๆ ก็ตามที่ได้รับรายได้ไม่คงที่ ที่เป็นงานของ ทนายความ […]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 7

เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 7 หรือ เงินได้ประเภทที่ 7 เป็นเงินได้ที่ค่อนข้างแปลก เพราะตามประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้เงินได้ประเภทนี้จะต้องมาจากการขายทั้งแรงและวัตถุดิบพร้อมกัน ซึ่งเงินได้ประเภทนี้พบได้มากในอาชีพผู้รับเหมา ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง ผลิตสินค้า ทำผลิตภัณฑ์บางอย่าง และแน่นอนว่าตัวผู้รับเหมาจะต้องเป็นคนจัดหาวัตถุดิบด้วยตัวเองอีกด้วย ถ้าผู้จ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบมาให้ โดยที่ผู้รับเหมาลงแรงเฉย ๆ แบบนี้จะไม่ถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 7 แต่ให้ถือเป็นเงินได้ประเภทที่ […]

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 5

เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 5 หรือ เงินได้ประเภทที่ 5 เป็นเงินที่เกี่ยวกับการปล่อยให้เช่า ซึ่งนับตั้งแต่ค่าเช่า ไปจนถึงรายได้จากการปรับเมื่อผู้เช่าทำผิดสัญญา เงินได้ประเภทนี้สามารถเลือกหักต้นทุนได้ 2 แบบ คือหักแบบเหมา หักได้สูงสุด 30% ของเงินได้ทั้งหมด หรือจะเลือกหักแบบมีหลักฐานค่าใช้จ่ายก็ได้ ซึ่งการหักต้นทุนแบบเหมาจะต่างกันไปตามชนิดที่มาของการเช่านั้น ๆ – […]