เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 5 หรือ เงินได้ประเภทที่ 5 เป็นเงินที่เกี่ยวกับการปล่อยให้เช่า ซึ่งนับตั้งแต่ค่าเช่า ไปจนถึงรายได้จากการปรับเมื่อผู้เช่าทำผิดสัญญา เงินได้ประเภทนี้สามารถเลือกหักต้นทุนได้ 2 แบบ คือหักแบบเหมา หักได้สูงสุด 30% ของเงินได้ทั้งหมด หรือจะเลือกหักแบบมีหลักฐานค่าใช้จ่ายก็ได้ ซึ่งการหักต้นทุนแบบเหมาจะต่างกันไปตามชนิดที่มาของการเช่านั้น ๆ
– ทรัพย์สินทั่วไป หักได้ 10%
– ที่ดินที่ไม่ใช้ทำเกษตรกรรม หักได้ 15%
– ที่ดินที่ใช้ทำเกษตรกรรม หักได้ 20%
– รายได้จากค่าปรับเมื่อผู้เช่าทำผิดสัญญา หักได้ 20%
– ค่าเช่า ยานพาหนะ และ สิ่งปลูกสร้าง หักได้ 30%
ส่วนใหญ่แล้วในกรณีที่เป็นค่าเช่าที่ไม่ใช่ที่ดิน ผู้ให้เช่ามักจะเลือกเสียภาษีตามจริง เพราะต้องหักค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้งานทรัพย์สินเหล่นั้นจนสึกหรอหรือหมดไป และยังนับภาษีโรงเป็นต้นทุนได้อีกด้วย แต่ในกรณีที่ไม่ใช้เจ้าของทรัพย์สินโดยตรง แต่เป็นพ่อค้าคนกลางที่เช่าแล้วนำมาปล่อยเช่าต่ออีกที กรณีนี้จะกำหนดให้ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้เจ้าของจริงเป็นต้นทุนสินค้าและส่วนที่เหลือเป็นเงินได้ประเภทที่ 5 ของพ่อค้าคนกลาง
โดยสรุปแล้วเงินได้ประเภทที่ 5 คือเงินที่เกี่ยวข้องกับการเช่าทั้งหมด ซึ่งจัดอยู่ในหมวดของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ถ้าสิ่งของ ทรัพย์สิน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือ อสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลจะใช้วิธีคำนวณที่ต่างจากนี้

Leave a Reply