เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 8 หรือ เงินได้ประเภทที่ 8 เป็นเงินที่ไม่สามารถจัดให้เข้าพวก อยู่นอกเหนือจากกรณีของ เงินได้ประเภทที่ 1 ถึง 7 และเงินเหล่านั้นไม่ได้มาจาก ค่าจ้าง ธุรกิจ สินค้าในหมวดที่ได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งเงินได้ประเภทนี้พบได้บ่อยสำหรับบุคคลธรรมดาที่ค้าขายทั่วไป ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ตลาดสด ค้าขายทั่วไป เงินที่ได้จากการร่วมกันค้าขายในแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินบางประเภท
เงินได้ประเภทที่ 8 สามารถหักได้ 2 กรณีคือหักแบบเหมาตามกฎหมายกำหนด ส่วนใหญ่แล้วจะหักที่ 60% เช่น ร้านซักรีด ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านเครื่องดื่ม โรงน้ำแข็ง ร้านตัดผม ร้านฝอกหนัง โรงสีข้าว โรงโม่หิน (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากประมวลรัษฎากร) แต่ถ้าไม่เลือกแบบนี้ก็ต้องหักตามจริงโดยมีหลักฐานแสดงจ่ายจ่ายอย่างชัดเจน
เงินได้ประเภทที่ 8 ยังรวมไปถึง เงินที่ได้จากการปันผลหรือขายกองทุนรวม RMF LMF อีกด้วย แต่ทว่า เงินเหล่านี้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายมาแล้ว 1 ครั้ง จึงถูกยกเว้นภาษีแต่ แถ้ถ้านำมาคำนวณร่วมกับเงินได้ประเภทที่ 8 ก็ต้องใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับเครดิตภาษี เพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษีซ้ำซ้อน
นอกจากนี้ เงินทที่ได้จากการถูกรางวัล เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล สลากออมสิน หรือเงินชิงโชคต่าง ๆ ยังถูกจัดให้เป็น เงินได้ประเภทที่ 8 แต่มักจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทันทีที่ผู้โชคดีไปขึ้นเงิน เพื่อลดภาระภาษีของผู้โชคดีช่วงท้ายปี

Leave a Reply