เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 6 หรือ เงินได้ประเภทที่ 6 เป็นเงินที่ได้จากการทำงานที่ไม่คงที่ในแต่ละปีภาษี เงินได้ประเภทนี้ที่พบได้บ่อคือ เงินจากการประกอบอาชีพอิสระซึ่งรายได้จะขึ้นอยู่กับงานนั้น ๆ ในแต่ละเคส หรือการตกลงกับผู้รับเหมา ผู้จ้าง
การประกอบอาชีพอิสระ ไม่ใช่อาชีพที่รับจ้างทำงานทั่วไป แต่หมายถึงการทำงานใด ๆ ก็ตามที่ได้รับรายได้ไม่คงที่ ที่เป็นงานของ ทนายความ วิศวกร สถาปนิก หมอที่เปิดคลินิก นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์
เงินได้ประเภทที่ 6 จะหักค่าต้นทุนได้ 3 กรณี คือ หักตามค่าใช้จ่ายจริง ซึ่งจะต้องมีหลักฐานชัดเจน หักได้ 60% สำหรับการประกอบโรคศิลปะ หรือ หมอที่เปิดคลินิก และ หักได้30% สำหรับงานที่ไม่ใช่การประกอบโรคศิลปะ
ในการจำแนกประเภทเงินได้ประเภทที่ 6 มักจะถูกเข้าใจผิดแล้วนำไปรวมกับ เงินได้ประเภทที่ 2 แต่จะสังเกตว่า เงินได้ประเภทที่ 6 เป็นเงินที่ได้รับจากผู้จ้างถึงผู้รับจ้าง ซึ่งทั้งสองคนนี้ไม่ได้มีสถานะที่เกี่ยวข้องกันแบบนายจ้างกับพนักงาน และนอกจากนี้ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงินได้ประเภทที่ 1 ยกตัวอย่างในกรณีของ ทนายความที่ทำงานในบริษัทกฎหมาย และได้ว่าความให้ลูกความเป็นครั้งคราว ถึงแม้จะไม่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่ทนายความคนนี้ก็ได้รับเงินเป็นเงินเดือนจากทางบริษัทเป็นประจำ ซึ่งอยู่ในรูปแบบนายจ้างกับพนักงาน ดังนั้น เงินที่ทนายความคนนี้ได้รับนั้น จะถูกจัดให้เป็นเงินได้ประเภทที่ 1 ทันที และถ้าทนายความคนนี้ยังได้ค่าโบนัสจากทางบริษัทอีกจะถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 2 แต่ถ้าทนายได้เงินจากลูกความแบบส่วนตัว เงินส่วนนี้จะถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 6

Leave a Reply