ในทางกฎหมายได้กำหนดให้คู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องนั้นมีฐานะเสมือนเป็นคนเดียวกัน สามารถทำเรื่องด้านการเงิน ด้านเอกสารแทนกันได้เป็นส่วนใหญ่ ทรัพย์สินที่หามาได้หลังสมรสก็ต้องจัดให้มีเจ้าของทั้งสองคน ดังนั้นประมวลรัษฎากรจึงกำหมดให้คู่สามีภรรยาสามารถจ่ายภาษีร่วมกันได้ จะโอนรายได้ทั้งหมดไปไว้ให้คนใดคนหนึ่งก็ได้ แล้วทำเรื่องจายภาษีตามรายได้สุทธิ์ในปีภาษีนั้น ๆ
ปกติแล้วบุคคลธรรมดาจะมีค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท แต่ในกรณีที่สามีภรรยาจ่ายภาษีร่วมกัน จะกลายเป็นว่ามีคนหนึ่งที่ไม่มีรายได้เลย จึงไม่ต้องเสียภาษี แต่ภาษีทั้งหมดก็ตกไปอยู่กับอีกคนแทน ถ้าใช้ได้แค่ค่าลดหย่อนส่วนตัว 1 คน ก็จะไม่ยุติธรรม ดังนั้นจึงกำหนดให้มีค่าลดหย่อนคู่สมรสจำนวน 60,000 บาท และในกรณีนี้ยังครอบคลุมไปถึงคู่สมรสที่ไม่มีรายได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้มาก
นอกจากค่าลดหย่อนคู่สมรส ยังมีค่าลดหย่อนบุตรอีกด้วย สำหรับบุตรที่เกิดก่อนปี 2561 จะใช้กฎแบบเหมาจ่าย ซึ่งจะลดได้คนละ 30,000 บาท และ บุตรที่เกิดหลังปี 2561 สามารถใช้กฎหมายที่ปรับใหม่ คือ ลดหย่อนได้ 30,000 บาทสำหรับคนแรก ส่วนคนต่อไปสามารถลดหย่อนได้ คนละ 60,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนคน แต่บุตรเหล่านั้นจะต้องเป็นบบุตรตามกฎหมาย โดยมีอายุไม่เกิน 20 ปี หรือมีสถานะที่ดูแลตัวเองไม่ได้ ทั้งนี้ ค่าลดหย่อนบุตร ยังครอบคลุมไปถึงกรณีบุตรบุญธรรมอีกด้วย แต่เมื่อรวมกับบุตรแท้จะใช้ได้ไม่เกิน 3 คน

Leave a Reply